a. Yi Seong-gye
b. Taejo Wang Geon
c. Dangun Wanggeom
d. Dangun Wang Geon
e. Taejo Wanggeom

Please install "Wonderful Korea app". You cannot play the Quiz with this website.